ยื่นภาษี 2565-2566 ลดหย่อนกลุ่มการออม-ลงทุนใส่อะไรได้บ้าง

ถึงเวลาแล้ว ยื่นภาษี 2565 ลงทุน-การออม ต้องรู้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการออมและการลงทุนอะไรได้บ้าง กลุ่มคนที่มีการออม หรือการลงทุนในสินทรัพย์ หรือกองทุนต่างๆ จะต้องเตรียมขอเอกสารจากบริษัทหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกอบในการขอลดหย่อนภาษี

กลุ่มลดหย่อนภาษีจากการออม-ลงทุน

  • กองทุนรวมเพื่อการออม SSF (Super Saving Funds)
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF (Retirement Mutual Fund)
  • กองทุนสำรองเลี้ยชีพ
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
  • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  • เงินลงทุนธุรกิจ Social Enterprise (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

อ่านรายละเอียดแบบเต็มๆ ยื่นภาษี 2565